Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7076 7e0d 500
Nieza­dowo­lenie z siebie to pod­sta­wa każde­go praw­dzi­wego talentu. 
— Antoni Czechow
8071 cd70
Reposted frommslexi mslexi viabylejaka bylejaka
1508 e3e9
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Play fullscreen
Got no good plans but a good idea
Let's put this town in my rearview mirror
Yeah, i got enemies, but they don't know
They won't get no glory on that side of the hole

Were are united, by drifting alone
This is the army of none, got no flag, got no home
Just witches & scabs, an awful mess, i confess...
Let's do it again.
0242 8f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viaafraidoflife afraidoflife
6923 daf8
Reposted fromkarahippie karahippie
0071 08fb
Reposted frommrautyna mrautyna viagdziejestola gdziejestola
6336 3fee
Reposted fromsarazation sarazation viasadporn sadporn
4445 996c
Reposted fromrenirene renirene viagdziejestola gdziejestola
Znów chodziłaś po mojej głowie gdy spałem. 
— 02:03
Reposted fromegzystencja egzystencja viagdziejestola gdziejestola
1862 3cc6
Reposted fromwybornie wybornie
1828 361d
Reposted fromkarahippie karahippie viadzony dzony
2451 d4de 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viasecalecornutuum secalecornutuum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl