Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

Reposted frompotrzask potrzask via4777727772 4777727772
3278 0bda
Reposted fromvenice venice viapassingbird passingbird
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
1018 38cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamerkaba merkaba

October 17 2018

6631 d06b 500
Reposted fromsimonsayer simonsayer viaciarka ciarka
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
1509 423a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaagainnewlife againnewlife

October 15 2018

4354 418b
Reposted fromEtnigos Etnigos
1029 36d4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
3401 1b52 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajazon jazon
7362 0e59
Reposted fromEtnigos Etnigos viajoannna joannna
1023 adfe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
3454 8027 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viasadporn sadporn

October 12 2018

9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viacompletelydifferent completelydifferent
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
1948 a37d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
2027 5170 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia

October 11 2018

9851 2071 500
Reposted fromoll oll viajamaicanbeat jamaicanbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl