Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

4561 87a7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamerkaba merkaba
Skiing by Boris Groh
Reposted fromcorvax corvax
8582 c164
Reposted fromrubinek rubinek viajoannna joannna
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax

October 30 2018

0289 d0c3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainsidemysoul insidemysoul
6087 4801 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
1733 9c8f 500
Reposted from0 0 viaaura-lunaris aura-lunaris
5772 e997
Reposted from4777727772 4777727772
5775 3d6b
Reposted from4777727772 4777727772
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Bywało różnie, ale nigdy z żoną nie zakwestionowaliśmy natury naszego związku. Stwierdziliśmy, że chcemy być razem, jesteśmy razem i będziemy się o to bić do końca. Dlaczego? No, to jest pytanie. Mogę chyba odpowiedzieć tylko tak jak Neo w "Matrixie": "Bo tak chcieliśmy". Albo jak niemiecki mistyk Mistrz Eckhart, który sławił "leben ohne warum" i "lieben ohne warum", a więc miłość, a nawet życie bez uzasadnień, bez żadnych "po co" i "dlaczego".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaPoranny Poranny

October 29 2018

5566 a645 500
Albert Bierstadt, Burza w górach, ok. 1870.
5216 1601 500
2721 f1a6 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaHypothermia Hypothermia
6317 8bdd
Reposted fromkrzysk krzysk via4777727772 4777727772
3950 7427 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
2801 96cc
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
5506 7798 500
Reposted fromzciach zciach viaHypothermia Hypothermia
5267 ec1c 500

just-a-spring-haze:

Edvard Munch, Toward the Forest, 1897c-1913, colour woodcut from two woodblocks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl